s DTonline.sk

Správy

 • List konateľa Bytesu občanom mesta Detva o cene tepla

  List konateľa Bytesu občanom mesta Detva o cene tepla

  Redakcia DTonline dostala listo od konateľa spoločnosti Bytes, s.r.o. Jána Budáča. Vážené redakcie DTinfo a DTonline! Žiadam Vás o uverejnenie môjho stanoviska v plnom znení, v prílohe, ktoré som prezentoval na poslednom mestskom zastupiteľstve v Detve dňa 21.4.2016. Ing. Ján Budáč  Stanovisko konateľa  k hrozbe úpadku - kríze v spoločnosti Bytes s.r.o. Detva Dňa 23.04.2015  Národnou radou Slovenskej republiky Zákonom č. 87/2015 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. 1. 2016 boli do Obchodného zákonníka zavedené aj ustanovenia §67 týkajúce sa „krízy“ v obchodnej spoločnosti. Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 01.01.2016 a ostatné zákonné povinnosti za spôsobenú škodu a trestnoprávnu zodpovednosť sa vzťahujú  na: 1. obchodnú spoločnosť BYTES s.r.o., 2. spoločníkov BYTES s.r.o. –spoločnosti BIOMASS-ENERGY s.r.o.  a  Mesto Detva, 3. štatutára spoločnosti BYTES s.r.o. Určenie, či spoločnosť je v kríze upravuje § 67a ods. 2, v znení účinnom pre rok 2016:   „Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100.“(menej ako 0,04). Aktuálny  pomer vlastného imania spoločnosti BYTES, s.r.o. a záväzkov BYTES, s.r.o. podľa účtovných záznamov spoločnosti je 0,0012 . Z čoho vyplýva, že spoločnosti BYTES  s.r.o. hrozí úpadok a je v kríze. Doterajšími rozhodnutiami spoločníka Mesta Detva ,ako jedného z dvoch spoločníkov ,neúčtovať  ceny tepla schválené regulátorom- URSOm od roku 2011 sa záporná ekonomická situácia spoločnosti prehlbovala. Na tento stav som spoločníkov na VZ BYTES s.r.o. opakovane upozorňoval a pripomínal, že cena tepla schválená regulátorom je najnižšia v regióne čo je vďaka efektívnemu a ekologickému spôsobu výroby tepla v meste Detva. Cena za teplo účtovaná BYTES, s.r.o., ktorá je nižšia ako cena schválená URSO  však nestačí ani na pokrytie réžie na jej výrobu a distribúciu, čo je dlhodobo neudržateľný stav. Logickým následkom neúčtovania ceny vo výške schválenej URSOM je negatívny vývoj hospodárenia spoločnosti BYTES, s.r.o. a jej nasmerovanie do úpadku. Neúčtovaním ceny tepla schválenej URSO, ale ceny nižšej BYTES, s.r.o. ignoruje odporúčanie štátneho orgánu a správa sa spôsobom, ktorý popiera zásady  rozumného hospodárenia a odbornej a náležitej starostlivosti a je v rozpore s povinnosťou urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila rozumne starostlivá osoba tak ako je stanovené v § 67a Obchodného zákonníka. /*banner*/ Skutočnosť, že spoločnosť  BYTES, s.r.o. podľa § 67a Obchodného zákonníka je v kríze vzniká mne ako jedinému štatutárnemu orgánu spoločnosti BYTES, s.r.o. osobitná, tzv. zakročovacia povinnosť  podľa § 67b vykonať všetky úkony, ktoré by osoba v takomto postavení a situácii mala vykonať, k jej prekonaniu, ako aj k sledovaniu, či opatrenia na jej prekonanie sú účinné. Musel som ako štatutár spoločnosti vykonať opatrenia na prekonanie hroziaceho úpadku spoločnosti  BYTES s.r.o.  Na valnom zhromaždení BYTES, s.r.o. dňa 26.02.2016 som so vzniknutým stavom a povinnosťami podľa novej právnej úpravy oboznámil spoločníkov a Dozornú radu spoločnosti BYTES, s.r.o.. Vzhľadom na skutočnosť, že od spoločníkov spoločnosti neprišli žiadne relevantné návrhy na odvrátenie krízy BYTES s.r.o., okrem účtovania ceny schválenej URSO čo mi uložil spoločník BIOMASS ENERGY s.r.o. ,odporučila Dozorná rada a ku ktorej sa spoločník Mesto Detva odmietlo vyjadriť, neostalo mi vzhľadom na povinnosti podľa § 67a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka ako konateľovi BYTES, s.r.o. nič iné, iba pristúpiť k účtovaniu ceny tepla  za  rok 2015 schválenej regulátorom –URSO-m . Krajným opatrením vzniknutej situácie bude, v prípade jej neriešenia, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu spoločnosti v kríze Aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy bolo prijaté spoločníkmi BYTES, s.r.o. v čase pred prijatím zákona č. 87/2015, neobsahuje ustanovenia upravujúce postup konateľa v prípade krízy BYTES, s.r.o.. Spoločenská zmluva taktiež neustanovuje výšku  účtovania ceny tepla , ak  spoločníci 100% hlasov neodsúhlasia žiadnu . Ako konateľ spoločnosti BYTES s.r.o. som  povinný dodržiavať Obchodný zákonník a ostatné právne predpisy a  nimi sa riadiť. Ustanovenia obchodného zákonníka majú prednosť pred dohodou spoločníkov vo forme Spoločenskej zmluvy a v časti v ktorej Spoločenská zmluva odporuje Obchodnému zákonníku je neplatná. V prípade ak by som tak nepostupoval bol by som zo strany spoločníkov a orgánov činných v trestnom konaní braný na zodpovednosť a hrozili by mi v dôsledku porušenia povinnosti štatutára škody na mojom súkromnom majetku a hrozila by mi trestnoprávna zodpovednosť za vzniknutý stav.    

  24. mája 2016 21:15
 • HC 07 DETVA na „MAJSTROVSTVÁCH SVETA HOBÁKOV“ v Bratislave

  HC 07 DETVA na „MAJSTROVSTVÁCH SVETA HOBÁKOV“ v Bratislave

  V sobotu 14. mája 2016 sa najmenší hokejisti HC 07 Detva, teda predprípravka, na pozvanie Športového hokejového klubu HOBA Bratislava zúčastnili hokejového turnaja „hobákov“ v Bratislave pod patronátom Ľubomíra Višňovského. Turnaj bol usporiadaný ako „Majstrovstvá sveta Hobákov prvákov,“ kde detvianska predprípravka reprezentovala krajinu Kanadu. Malí Detvania sa nedali zahanbiť, skončili na piatom mieste spomedzi siedmych mužstiev, odohrali šesť zápasov v plnom nasadení, hoci chlapci sú už vyše mesiaca bez ľadu a kvôli ceste vstávali o piatej ráno. /*banner*/ Poďakovanie patrí v prvom rade trénerom Vladimírovi Hulinovi a Tomášovi Chlebničanovi za tréningy v celej sezóne 2015/2016, rodičom za trpezlivosť,  vedeniu a v neposlednom rade sponzorskej podpore Miroslava Suju s.r.o. Detskí hráči HC 07 Detva stále trénujú, prebieha letná príprava pod vedením trénerov a raz do týždňa pod vedením trénerky Kataríny Krekáňovej v gymnastickej telocvični. Tešíme sa na novú sezónu 2016/2017, v ktorej sa pripravujú novinky v našom klube, ako aj turnaje pre všetky vekové kategorie hráčov HC 07 Detva. Chlapci do svojej klubovej skupiny radi privítajú malých nadšencov hokeja, ktorí v novej sezóne posilnia tím HC 07 Detva. Pre nováčikov je pripravená hokejová výstroj zdarma.  

  23. mája 2016 13:49
 • Prednáškou pre žiakov otvorili Galériu slávnych Slovákov

  Prednáškou pre žiakov otvorili Galériu slávnych Slovákov

  Vo štvrtok 19. mája 2016 v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča prenáškou pre žiakov ZŠ s MŠ Alexandra Vagača a pre študentov Gymnázia v Detve otvorili Galériu slávnych Slovákov. Ide o projekt miestneho odboru Matice slovenskej. ,,Zmyslom projektu je verejnosti touto stálou výstavou - galériou ukázať ľuďom, že aj Slováci majú svoje známe a slávne osobnosti. Všetci tí, ktorí sú v rámci galérie vystavení patria k výkvetu slovenskej spoločnosti. Boli to ľudia vysokých morálnych kvalít, resp. odborníci svetového formátu vo svojom odbore. Aj takýmto spôsobom chceme my matičiari vychovávať k zdravému patriotizmu," povedal autor projektu a predseda miestneho odboru Matice slovenskej v Detve, Jozef Pavlov. /*banner*/ To, že sa činnosť Matice slovenskej v Detve oživuje potvrdzuje aj fakt, že práve v Detve sa uplynulú sobotu konala krajský snem MS. Nechýbali významné matičiarske regionálne osobnosti ako Igor Kovačovič a Marek Hanuska. Snem poctil svojou účasťou aj predseda Matice Marián Tkáč. V rámci Galérie slávnych Slovákov v Dome kultúry Andreja Sládkoviča môžete vidieť nasledovné osobnosti: M. R. Štefánika, J. Škultétyho, M. Rázusa, J. C. Hronského, L. Novomeského, V. Mináča, M. Bela, A. Bernoláka, Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína, B. S. Timravu, M. Rúfusa, D. Skuteckého, M. Benku, A. Bazovského, E. Suchoňa a J. Krónera. 

  23. mája 2016 13:33
 • Pekáreň Vidlička a syn pečie chlieb už 17 rokov

  Pekáreň Vidlička a syn pečie chlieb už 17 rokov

  Impulzom vzniku pekárne Vidlička a syn bola ponuka bývalých majiteľov svojmu zamestnancovi Jozefovi Vidličkovi staršiemu, vziať do prenájmu ich pekáreň. Ten od roku 1999 sa spolu so svojou rodinou venuje pečivu, ktoré dodávajú na predajné pulty v našom regióne. Piecť chlieb a iné druhy pečiva je náročná práca. Zahŕňa mnoho práce a výrobných procesov, ktoré si pri kúpe ani neuvedomíme. Úplný začiatok procesu je potrebné hľadať pri poľnohospodároch, ktorí dodávajú potrebné suroviny pre pekárov, pšenicu, resp. už vymletú múku. ,,Samotný proces vzniku čerstvého chleba spočíva v zamiešaní vody, múky a droždia. Vznikne tzv. kvas, ktorý zreje 2-4 hodiny, samozrejme je to individuálne podľa druhu chleba. U nás pečieme rôzne druhy, napr. pšeničný, pšenično-ražný, špaldový...“ hovorí syn majiteľa, Jozef Vidlička mladší. Okrem chleba pečú Vidličkovci aj rožky, pagáče, slané a sladké pečivo. Do módy u spotrebiteľov sa dostáva čoraz viac pečivo s cereáliami. /*banner*/ V súčasnosti zamestnáva pekáreň Vidlička a syn 23 zamestnancov. Celkové investície do výstavby, ale hlavne technológii sú takmer 1 milión eur. V čom je práca pekára dnes výnimočná? ,,Povolanie pekára je dnes výnimočné tým, že pri dnešnej vyspelej dobe technológií je radosť robiť a vyrábať nové veci, či je to chlieb alebo iné pečivo. Keď do toho vložíte svoju fantáziu a zákazník to ohodnotí kladne, to je najlepšia odmena a zmysel.“ Od mája funguje priamo pri pekárni v Krnom aj predajňa, kde si môžu zákazníci kúpiť čerstvé pečivo priamo a počas celého dňa.   PROPAGAČNÉ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=knuVDiMJlDc&feature=youtu.be

  17. mája 2016 13:45
 • Polícia pátra po Petrovi Marcinekovi z Hriňovej

  Polícia pátra po Petrovi Marcinekovi z Hriňovej

  Polícia vo Zvolene sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom 22-ročnom Petrovi Marcinekovi z Hriňovej. Nezvestný muž v sobotu (14.5.) odišiel z miesta svojho trvalého bydliska na neznáme miesto a doposiaľ nepodal o sebe a ani o svojom pobyte žiadne informácie. Nezvestného naposledy videla jeho sestra dňa 13.5. o 23.00 hodine, kedy za ňou prišiel do izby. Nezvestný sa nelieči na žiadnu chorobu, neužíva lieky, trpí depresiami. V minulosti nikdy neodišiel z domu bez toho, aby o tom niekomu nepovedal. /*banner*/ Popis osoby: je vysoký 180 cm, má štíhlu postavu, čierne vlasy a sivomodré oči. Držanie tela má nachýlené dopredu a rozpráva pomaly. Popis oblečenia: pravdepodobne by mal mať oblečenú mikinu sivomodrej farby s nápisom.   Zvláštne znamenia: na hrudníku má bradavicu telovej farby.   Žiadame občanov, aby akékoľvek informácie o nezvestnom mužovi oznámili na najbližšom útvare Policajného zboru, alebo na linku tiesňového volania č. 158.  

  16. mája 2016 14:44
 • Tuláčik - poznávací a zároveň zábavný letný tábor pre deti

  Tuláčik - poznávací a zároveň zábavný letný tábor pre deti

  Letné prázdniny sa blížia a rodičia, ale aj deti postupne premýšlajú čo s voľným časom. Jednou z ponúk je aj letný tábor pre deti TULÁČIK. Deti okrem zábavy deti spoznajú aj mnoho nového. Počas piatich dní spoznajú blízke i vzdialenejšie okolie. Na mnohých zastávakach zažijú a uvidia to, čo dosiaľ väčšina nevidela a nezažila. Z letného táboru Tuláčik si deti odnesú skutočné zážitky obohatené o nové vedomosti a zručnosti. /*banner*/ PROGRAM TÁBORA TULÁČIK  Termín: 4.7.2016 do 8.7.2016 /5 dní/ PONDELOK 8:00 odchod z Detvy  9:00 Zvolen Stredoslovenské múzeum (výstava Medveď, Štúr) 10:00 prehliadka Námestia SNP (pomník, katolícky a evanjelický kostol, Park Ľ. Štúra) 10:45 zmrzlina 11:00 EUROPA SC (voľný čas pre deti, obed) 12:30 Arborétum Borová hora 14:00 výstup na Pustý hrad 16:30 príchod do Detvy UTOROK 8:00 odchod z Detvy 8:30 Očová Remeselný dvor (celodenné tvorivé dielne, obed) 15:00 príchod do Detvy STREDA 8:00 odchod z Detvy  8:15 Podpolianske múzeum (výstava) 9:15 Detvianske ľudové umenie 10:15 kalvária 11:00 obedná prestávka námestie SNP 12:00 výstup na Melichovu skalu 14:00 návšteva družstva, teplárne 15:00 bowling 16:30 príchod do Detvy ŠTVRTOK 8:00 odchod z Detvy  8:30 zámok Vígľaš exkurzia 9:30 Masarykov dvor (exkurzia, jazda na koni, obed) 12:00 Stožok športový areál (futbal, lanová dráha, lezecká stena, plážové ihrisko) 16:00 príchod do Detvy PIATOK 8:00 odchod z Detvy 8:30 Detva kúpalisko (celodenný program, súťaže, obed) Aby sa Vaše dieťa mohlo tohto tábora zúčastniť, je potrebné:  Vyplniť prihlášku, informatívny súhlas a čestné prehlásenie /tlačivá sú na stránkewww.scvcdetva.sk /. Tlačivá je potrebné doručiť do kancelárie SCVČ na futbalovom štadióne v Detve na 2 poschodí do 10.6.2016. Pred doručením tlačív volať 0911 368 535. Poplatok za tábor je nutné uhradiť pri podaní prihlášky. Zoznam detí v prímestských táboroch sa uzatvára po naplnení kapacity, najneskôr do 10.6.2016.  Počet je limitovaný a dieťa je definitívne zaradené po zaplatení platby v CVČ. Nástup na denný tábor je denne o 8 :00 , vždy deň vopred sa dozviete kedy sa skončí program. Každé dieťa musí v deň nástupu do tábora predložiť fotokópiu karty poistenca (zdravotnej poisťovne, v ktorej je dieťa poistené), v prípade, že sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť z vážnych dôvodov, túto skutočnosť je potrebné nahlásiť najneskôr 5 dni pred začiatkom turnusu na tel.č.: 0911368535. Podrobné informácie k táborom na stretnutí s rodičmi po uzavretí prihlášok, termín stretnutia dostanú rodičia na e-mail, alebo telefonicky. Suma za tábor je 50 eur. V cene je doprava, vstupné, poplatok za materiál v Remeslnom dvore Očová, obedy. 

  16. mája 2016 11:12
 • Hokejový klub MHK Blesky Detva hľadá nové talenty!

  Hokejový klub MHK Blesky Detva hľadá nové talenty!

  Hokejová republika hľadá nové talenty! Preto ak má Vaše dieťa priveľa energie, je rýchle a nespútané ako blesk - prihláste ho do hokejového klubu BLESKY Detva! Informácie na propagačnom obrázku vo fotogalérii a u trénerov: Dušana Pohorelca 0915 044 335 a Juraj Ostrolúckeho 0908 121 126.  /*banner*/  

  16. mája 2016 11:06
 • Poslanec NR SR Martin Klus navštívil Detvu

  Poslanec NR SR Martin Klus navštívil Detvu

  Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Klus (SaS) navštívil Detvu. Prvou zástavkou v programe Martina Klusa v Detve bola beseda so študentmi gymnázia. V úvodnej časti Klus ozrejmil činnosť poslanca, neskôr beseda prešla do diskusie, kde študenti diskutovali o domácich politických problémom ale aj o zahraničných témach. Najživšie debaty boli o stave slovenského školstva, o nástupe kotlebovcov, ale aj o Rusku a jeho zahraničnej politike. V ďalšej časti svojej návštevy sa Klus oboznámil s históriou Detvy v centre starej časti mesta. V predajni Detvianske ľudové umenie si prezrel typickú detviansku ľudovú izbu, ale aj rôzne ľudovoumelecké výrobky. Na neformálnom stretnutí diskutoval aj s okresným predsedom SaS Romanom Vrťom. /*banner*/ Bodkou za jeho návštevou bola návšteva rodinného podniku pekáreň Vidlička a syn v Detve - Krnom. Tu sa poslanec Klus oboznámil s procesom pečenia. Okrem toho získal aj rôzne informácie o ťažkostiach v podnikaní, ktoré ako poslanec prisľúbil legislatívne riešiť. ,,Rád by som sa poďakoval p. Pavlovovi za pozvanie do Detvy a pripravenie veľmi zaujímavého programu. Možnosť porozprávať sa s miestnymi poslucháčmi gymnázia, zoznámiť sa s históriou mesta, jeho tradíciami, ale aj problémami, je pre mňa ako poslanca Národnej rady, ale aj miestneho a regionálneho lokálpatriota vzácna a dôležitá. O to viac, že jeho výsledkom je návrh konkrétnych krokov, ktoré môžu zlepšiť napr. malé a stredné podnikanie v meste a regióne, k čomu prispela návšteva rodinnej pekárne Vidlička a syn. Úprimne sa tiež teším dohode o ďalšej spolupráci v rámci občianskych aktivít v meste, ku ktorým mám ako dlhoročný dobrovoľník i ja veľmi blízko," povedal Martin Klus.  Kto je Martin Klus? Doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA sa narodil v roku 1980 v Banskej Bystrici. Je renomovaný politológ, vysokoškolský pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a poslanec MsZ v Banskej Bystrici.    

  15. mája 2016 10:27
 • Vo štvrtok 19. mája slávnostne otvoria Galériu slávnych Slovákov

  Vo štvrtok 19. mája slávnostne otvoria Galériu slávnych Slovákov

  Miestny odbor Matice Slovenskej v Detve v uplynulých dňoch v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča inštaloval Galériu slávnych Slovákov. ,,Ide o portréty významných slovenských osobností, ktoré môžu byť svojou oddanosťou vlasti, múdrosťou či talentom a lebo vysokými morálnymi hodnotami príkladom a vzorom pre všetky dnešné generácie. V rámci Galérie slávnych Slovákov môžete vidieť osobnosti ako Milan Rastislav Štefánik, Ľudovít Štúr, Matej Bel či iných velikánov našej histórie. Nájdite si prosím čas a príďte na otvorenie tohto projektu, ktorý bude nastálo verejne prístupný v prietoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča, konktérne na hlavnom schodisku," povedal predseda MO MS v Detve Jozef Pavlov. Slávnostné otvorenie je naplánované na štvrtok 19. mája 2016 o 10:00.   /*banner*/

  13. mája 2016 10:09
 • Bezpečnosť na Okružnej ulici sa zvýšili dopravné zrkadlá

  Bezpečnosť na Okružnej ulici sa zvýšili dopravné zrkadlá

  Na základe podnetu od obyvateľov Okružnej ulici, poslanci za obvod č. 5 prostredníctvom pracovníkov Mestského úradu v Detve  iniciovali osadenie bezpečnostných zrkadiel na ulici. ,,Občania nás oslovili s problémom bezpečnosti premávky na Okružnej ulici. Ako vhodné riešenie sa ukázali tzv. bezpečnostné zrkadlá ktoré vodičom umožnia bezpečné vychádzanie na cestu z ich domov a prispejú k zníženiu  dopravných kolízií v tejto lokalite,“ povedal pre DTonline.sk poslanec Jozef Výbošťok. /*banner*/

  12. mája 2016 19:36
 • Rozhovor

 • Ľuboš Paprčka: K ame...

  Hráči najtvrdšieho kolektívneho športu na svete, amerického futbalu vyrastajú aj na Podpoľaní. Dokazuje Ľuboš Paprčka zo Zvolen Patriots. Ako ste sa dostali k americkému futbalu ? K americkému futbalu som sa dostal cez viac menej cez internet, pozrel som si neaké videá a veľmi ma to zaujalo. Začal som študovať pravidlá a neskôr som zistil že sa americký futbal hráva aj na Slovensku. Na akej pozícií hrávate ? Čo všetko obnáša ? Hrávam na pozicií Wide Receiver a moje úlohy sa líšia od druhu zvolenej akcie. Pri pasovej akcií je mojou úlohou odbehnúť tzv. routu a snažiť sa rýchlosťou alebo pohybom dostať do voľného priestoru medzi obrancami aby som mohol zachytiť prihrávku od quaterbacka. Po zachytení prihrávky je mojou úlohou prekľučkovať pomedzi obrancov a dobehnúť s loptou do endzóny, čo je zóna pre skórovanie touchdownu. Pri behovej hre je mojou úlohou blokovať obrancov a vytvárať tak priestor pre spoluhráča s loptou. V ktorom klube pôsobíte ? Akú súťaž hrá ? Pôsobím v klube Zvolen Patriots. Hráme v lige SFL, čo je vlastne slovenská liga amerického futbalu, kde sme minulý rok obsadili 3.miesto. Koľkokrát ste obliekli reprezentačný dres ? Priblížili by ste nám prvý zápas v ňom ? Reprezentačný dres som obliekol zatiaľ iba raz a to v auguste 2015. Odohrali sme prípravný zápas proti výberu Belgicka a hralo sa v prímorskom meste Oostende v Belgicku. Bol to pre mňa výnimočný zápas a bol som hrdý, že som na hrudi mohol nosiť slovenský dvojkríž. Bohužiaľ tento zápas sme nedotiahli do víťazného konca aj keď sme začali výborne. Hneď pri prvej akcii sa mi podarilo skórovať 80 yardový touchdown a celkovo nazbierať cez 130 yardov. Aké úspechy ste vo svojej kariére dosiahli ? Ako som už spomenul vyššie v sezóne 2015, čo bola zároveň moja prvá sezóna, sme sa s klubom Zvolen Patriots umiestnili na 3. mieste v súťaži SFL kde som v 6 zápasoch nazbieral 20 zachytených prihrávok pre 561 yardov a 11 touchdownov. Sledujete NFL ? Máte v nej svojho favorita ? Pravdaže som aj veľký fanúšik NFL, od začiatku sledovania NFL fandím teamu Washington Redskins. Na jeseň sa chystám do Londýna, kde Redskins odohrajú zápas v NFL International Series čo je spôsob, ako sa  snaží vedenie NFL priblížiť tento šport fanúšikom aj priamo v Európe. /*banner*/ Aký je rozdiel medzi americkým futbalom a rugby ? Medzi americkým futbalom a rugby je naozaj veľký rozdiel čo sa na prvý pohľad vôbec nemusí zdať. Hlavný rozdiel je výstroj. Zatiaľ čo v americkom futbale sa výstroj používa v rugby je výstroj výnimočná.  Ďalšie rozdiely sú v pravidlách, rozmeroch ihriska, lopte, spôsobe posúvania lopty po ihrisku atď. Ako prebieha príprava na novú sezónu ? Príprava začína väčšinou mesiac po skončení sezóny, kde sa pripravujeme na jesenné turnaje ktoré sa hrajú v zmenšených rozmeroch 7 na 7. Po novoročných sviatkoch začíname s kondičnou a silovou prípravou v telocvični, keď zmizne sneh začíname trénovať vonku, kde sa najprv precvičujú základy a neskôr sa už začína so samotnou prípravou hry a nacvičovaní signálov. Prezradíte nám niečo o histórii tohto športu ? História tohto športu siaha niekedy do polovici 19. storočia kedy sa tento šport hrával na amerických univerzitách, kde sa po pár rokoch upravili prevzaté pravidlá rugby a šport sa premenoval na americký futbal. V polovici 20. storočia v USA už existovalo mnoho profesionálnych teamov a v roku 1970 vznikla samotná NFL. História v Európe je síce kratšia, no tento šport sa každý rok teší čoraz väčšej popularite a v niektorých krajinách ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko chodí na zápasy aj cez 10 000 fanúšikov. Ako prebieha zápas ? Koľko trvá ? Zápas začína výkopom kde jeden tým loptu odkopne k súperovi a ten po zachytení vracia loptu čo najďalej ku súperovej endzóne. Ďalej nastupuje klasicky útok proti obrane. Zápas sa delí na 4 štvrtiny po 12 minút a po každej štvrtine sa menia strany. Po polčase prichádza opäť výkop. Celkovo trvá zápas okolo 3 hodiny. Koľko hráčov tvorí základnú zostavu ? Aké sú rozmery ihriska ? Na ihrisku je vždy 11 hráčov z obidvoch teamov. Základná zostava by sa mala skladať z 11 hráčov v útoku, 11 hráčov v obrane a 11 hráčov v special teamoch ( special teamy tvoria hráči aj z útoku aj z obrany). Rozmer ihriska je 100yardov (91 metrov) po dĺžke + dve 10 yardové endzóny, na šírku má ihrisko 53yardov ( 48 metrov ). Bránky na field goal a extra point majú šírku 7 metrov. Myslíte si že je priestor aby sa v Detve prípadne v Hriňovej hral americký futbal ? Myslím si že potenciál tu na Podpoľaní určite je. Je tu dostatok silných a tvrdých chlapov, ktorí by sa dokázali v lige presadiť. Bohužiaľ tento šport ešte nie je na Slovensku až tak rozmohnutý, takže team v Detve alebo Hriňovej je asi ďaleká budúcnosť. No Zvolen nie je až tak ďaleko čiže ak by tento šport niekoho zaujal a chcel by si ho vyskúšať, stačí prísť na tréning, výstroj kupovať netreba, všetko sa pre nových hráčov zapožičia.  

 • Archeologička: V Det...

  Možno ste už počuli o tom, že v Detva na Lúčnej štvrti zaznamenali archeológovia významný objav. O nálezoch z tejto lokality sme sa porozprávali s doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., z katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.   Čo unikátne sa vám a vášmu tímu podarilo v Detve nájsť? Počas archeologického dozoru realizovaného na polohe Lúčna štvrť v centre Detvy sa 13. 4. 2016 podarilo na parcele 7381/27 identifikovať archeologické nálezy z obdobia praveku. Postupne sa počas skrývky ornice objavili aj nehnuteľné nálezy, ktoré boli skúmané v rámci záchranného archeologického výskumu. Kto realizoval výskum? Výskum realizovala Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod mojim vedením. Čo konkrétne ste objavili? Počas výskumu sa podarilo objaviť štyri praveké okrúhle kolové jamky s priemerom okolo 20 cm, ktoré pôvodne slúžili na ukotvenie drevených stĺpov. Tie boli zrejme súčasťou prestrešenia chlebovej piecky, ktorú archeológovia objavili už v deštruovanom stave uprostred kolovej konštrukcie. Z archeologického výskumu pochádza niekoľko desiatok archeologických nálezov, hlavne fragmentov rôznorodých keramických nádob, jedna zvieracia sánka s niekoľkými zachovanými zubami, kamenná čepieľka a viacero kúskov mazanice (hlina používaná na omazávanie stien domov i výrobných objektov) s odtlačkami stebiel trávy i konštrukčných prvkov. Z lokality boli odobrané aj vzorky na archeobotanickú analýzu a samotná piecka bola vybraná ad-block, teda ako celok a preparovať sa bude v laboratórnych podmienkach. /*banner*/ Ako staré sú nálezy? Nálezy z polohy je možné datovať do obdobia neskorej doby bronzovej, konkrétnejšie do kyjaticko-lužického horizontu, teda do obdobia starého takmer 3000 rokov. Sídliská tohto obdobia delíme na opevnené výšinné (hradiská), jaskynné a nížinné (poľnohospodárske) sídliská. K posledne menovanému typu zrejme patrila aj osada, ktorej zatiaľ len menšiu časť sa podarilo na polohe Lúčna štvrť v Detve identifikovať. Vieme niečo bližšie o tejto pravekej osade? Samotná praveká osada s viacerými hospodárskymi i obytnými objektmi sa nepochybne nachádza južnejšie aj západnejšie od skúmanej parcely. Na týchto miestach sú naplánované ďalšie rodinné domy, inžinierske siete i cestná komunikácia, preto je archeologický dozor nevyhnutný pri realizácii akýchkoľvek pokračujúcich i nových zemných prác na predmetnej polohe. Aký je význam tohto výskumu a nálezov? Objavenie pravekej lokality zo záveru doby bronzovej uprostred Detvy poukazuje na veľký význam jej územia začiatkom posledného tisícročia pred Kristom a je svedectvom o intenzívnom osídlení i nížinných na poľnohospodárstvo využívaných polôh v oblasti Poľany. Toto novoobjavené osídlenie korešponduje so známym pravekým hradiskom Detva- Kalamárka, vzdialeným od Detvy severným smerom približne 5 km. Táto strategická výšinná lokalita bola prvýkrát osídlená v neskorej dobe bronzovej práve lužickou i kyjatickou kultúrou. Z tohto obdobia pochádza aj najstaršie opevnenie polykultúrneho hradiska, ktoré svoju výhodnú polohu využila na strážnu funkciu aj vo včasnom stredoveku. autor: DTonline.sk

 • 5 otázok pre Ing. Pa...

  Päť otázok pre Ing. Pavla Gábora Mohli by ste sa našim čitateľom v krátkosti predstaviť? Čo vás charakterizuje v troch vetách? Ja to skúsim sloganom: „Robím to čo hovorím, hovorím to čo mienim, mienim to, čo je prospešné pre ľudí“. Tohto sloganu sa držím v súkromnom živote, ako aj v profesijnom živote konateľa softwarovej firmy GT Systems2, s.r.o. Aktívne sa zaujímate o dianie vo vašom najbližšom okolí. Čo obyvateľov u vás trápi najviac a aké riešenia navrhujete? Tých boľavých problémov by sa našlo veľa, ale najviac ma trápi vysoká miera nezamestnanosti a s tým spojená nižšia životná úroveň v regióne, ako aj vysoká miera korupcie, ktorá trápi celú našu spoločnosť. No a liek na riešenie? Zníženie nezamestnanosti docielime najefektívnejšie pritiahnutím investorov do regiónu. Na to potrebujeme dobudovať cestnú infraštruktúru zo západu na východ  a zo severu na  juh. Zároveň musíme skvalitniť vzdelávanie, aby prichádzajúci investori mohli siahnuť po kvalifikovanej pracovnej sile. So skvalitnením vzdelávania  musí napredovať aj skvalitnenie školstva a jeho „regulácia“ v súlade s potrebami zamestnávateľa. Aby efekt zvyšovania životnej úrovne bol  čo najväčší, je tiež nutné znovuožívenie  poľnohospodárstva v regióne formou efektívnejšej a adresnejšej štátnej pomoci, pretože si myslím, že región je pre poľnohospodárstvo a aktivity s tým spojené ako stvorený. A korupcia? Nebudem to na tomto mieste rozoberať podrobne. Stačí sa pozrieť na úplne konkrétny program boja proti korupcii našej strany TIP. Volá sa to spolupráca proti korupcii (http://www.strana-tip.sk/proti-korupcii/). A čo veľká politika? Aký je podľa vás najpálčivejší problém, ktorý by ste dokázali napraviť? Už som to spomenul v odpovedi na Vašu predchádzajúcu otázku. Zopakujem teda, že pre mňa je v súčasnosti najpálčivejším problémom spoločnosti korupcia. Potlačenie tohto javu sa mi javí ako štartér pre zdravší a dynamickejší rozvoj celej našej spoločnosti. Aký by mal byť podľa vás správny politik? ???  No to ste ma zaskočili. Každý jedinec má o svojom politickom lídrovi svoje predstavy, z čoho vyplýva , že ideálny politik asi neexistuje. No každý politik by mal mať také charakterové vlastnosti, aby bol hodný zastupovať voličov, ktorí do neho vkladajú dôveru. /*banner*/ A čo by ste povedali občanom na záver ? Vážení spoluobčania, v sobotu je veľký deň a je len na Vás, komu sa rozhodnete dať svoj hlas. Verím, že urobíte rozhodnutie na jednotku. A samozrejme, ak nemáte výhrady voči mojej osobe, krúžkujte preferenčný hlas č. 51. Vopred ďakujem. VIZITIKA KANDIDÁTA - meno: Ing. Pavol Gábor - vek: 57 - obec / mesto kde žijete: Detva - okres: Detva - kraj: Banskobystrický *platená politická reklama* Objednávateľ: Strana TIP, Dolná 13, Banská Bystrica IČO: 31571174 DIČ: 2024088891 Bankové spojenie:        Tatrabanka a.s. Číslo účtu:                   2923906598/1100 Štatutárny orgán:        Ing. Tomáš Hudec, Predseda strany Dodávateľ: IT - servis, s.r.o. Obrancov mieru 3173, 962 12 Detva IČO: 47440601 DIČ: 2023881101 Bankové spojenie: VÚB Banka Číslo účtu: S2802000000003195020557

 • Región

 • List konateľa Bytesu...

  Redakcia DTonline dostala listo od konateľa spoločnosti Bytes, s.r.o. Jána Budáča. Vážené redakcie DTinfo a DTonline! Žiadam Vás o uverejnenie môjho stanoviska v plnom znení, v prílohe, ktoré som prezentoval na poslednom mestskom zastupiteľstve v Detve dňa 21.4.2016. Ing. Ján Budáč  Stanovisko konateľa  k hrozbe úpadku - kríze v spoločnosti Bytes s.r.o. Detva Dňa 23.04.2015  Národnou radou Slovenskej republiky Zákonom č. 87/2015 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. 1. 2016 boli do Obchodného zákonníka zavedené aj ustanovenia §67 týkajúce sa „krízy“ v obchodnej spoločnosti. Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 01.01.2016 a ostatné zákonné povinnosti za spôsobenú škodu a trestnoprávnu zodpovednosť sa vzťahujú  na: 1. obchodnú spoločnosť BYTES s.r.o., 2. spoločníkov BYTES s.r.o. –spoločnosti BIOMASS-ENERGY s.r.o.  a  Mesto Detva, 3. štatutára spoločnosti BYTES s.r.o. Určenie, či spoločnosť je v kríze upravuje § 67a ods. 2, v znení účinnom pre rok 2016:   „Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100.“(menej ako 0,04). Aktuálny  pomer vlastného imania spoločnosti BYTES, s.r.o. a záväzkov BYTES, s.r.o. podľa účtovných záznamov spoločnosti je 0,0012 . Z čoho vyplýva, že spoločnosti BYTES  s.r.o. hrozí úpadok a je v kríze. Doterajšími rozhodnutiami spoločníka Mesta Detva ,ako jedného z dvoch spoločníkov ,neúčtovať  ceny tepla schválené regulátorom- URSOm od roku 2011 sa záporná ekonomická situácia spoločnosti prehlbovala. Na tento stav som spoločníkov na VZ BYTES s.r.o. opakovane upozorňoval a pripomínal, že cena tepla schválená regulátorom je najnižšia v regióne čo je vďaka efektívnemu a ekologickému spôsobu výroby tepla v meste Detva. Cena za teplo účtovaná BYTES, s.r.o., ktorá je nižšia ako cena schválená URSO  však nestačí ani na pokrytie réžie na jej výrobu a distribúciu, čo je dlhodobo neudržateľný stav. Logickým následkom neúčtovania ceny vo výške schválenej URSOM je negatívny vývoj hospodárenia spoločnosti BYTES, s.r.o. a jej nasmerovanie do úpadku. Neúčtovaním ceny tepla schválenej URSO, ale ceny nižšej BYTES, s.r.o. ignoruje odporúčanie štátneho orgánu a správa sa spôsobom, ktorý popiera zásady  rozumného hospodárenia a odbornej a náležitej starostlivosti a je v rozpore s povinnosťou urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila rozumne starostlivá osoba tak ako je stanovené v § 67a Obchodného zákonníka. /*banner*/ Skutočnosť, že spoločnosť  BYTES, s.r.o. podľa § 67a Obchodného zákonníka je v kríze vzniká mne ako jedinému štatutárnemu orgánu spoločnosti BYTES, s.r.o. osobitná, tzv. zakročovacia povinnosť  podľa § 67b vykonať všetky úkony, ktoré by osoba v takomto postavení a situácii mala vykonať, k jej prekonaniu, ako aj k sledovaniu, či opatrenia na jej prekonanie sú účinné. Musel som ako štatutár spoločnosti vykonať opatrenia na prekonanie hroziaceho úpadku spoločnosti  BYTES s.r.o.  Na valnom zhromaždení BYTES, s.r.o. dňa 26.02.2016 som so vzniknutým stavom a povinnosťami podľa novej právnej úpravy oboznámil spoločníkov a Dozornú radu spoločnosti BYTES, s.r.o.. Vzhľadom na skutočnosť, že od spoločníkov spoločnosti neprišli žiadne relevantné návrhy na odvrátenie krízy BYTES s.r.o., okrem účtovania ceny schválenej URSO čo mi uložil spoločník BIOMASS ENERGY s.r.o. ,odporučila Dozorná rada a ku ktorej sa spoločník Mesto Detva odmietlo vyjadriť, neostalo mi vzhľadom na povinnosti podľa § 67a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka ako konateľovi BYTES, s.r.o. nič iné, iba pristúpiť k účtovaniu ceny tepla  za  rok 2015 schválenej regulátorom –URSO-m . Krajným opatrením vzniknutej situácie bude, v prípade jej neriešenia, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu spoločnosti v kríze Aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy bolo prijaté spoločníkmi BYTES, s.r.o. v čase pred prijatím zákona č. 87/2015, neobsahuje ustanovenia upravujúce postup konateľa v prípade krízy BYTES, s.r.o.. Spoločenská zmluva taktiež neustanovuje výšku  účtovania ceny tepla , ak  spoločníci 100% hlasov neodsúhlasia žiadnu . Ako konateľ spoločnosti BYTES s.r.o. som  povinný dodržiavať Obchodný zákonník a ostatné právne predpisy a  nimi sa riadiť. Ustanovenia obchodného zákonníka majú prednosť pred dohodou spoločníkov vo forme Spoločenskej zmluvy a v časti v ktorej Spoločenská zmluva odporuje Obchodnému zákonníku je neplatná. V prípade ak by som tak nepostupoval bol by som zo strany spoločníkov a orgánov činných v trestnom konaní braný na zodpovednosť a hrozili by mi v dôsledku porušenia povinnosti štatutára škody na mojom súkromnom majetku a hrozila by mi trestnoprávna zodpovednosť za vzniknutý stav.    

 • Prednáškou pre žiako...

  Vo štvrtok 19. mája 2016 v priestoroch Domu kultúry Andreja Sládkoviča prenáškou pre žiakov ZŠ s MŠ Alexandra Vagača a pre študentov Gymnázia v Detve otvorili Galériu slávnych Slovákov. Ide o projekt miestneho odboru Matice slovenskej. ,,Zmyslom projektu je verejnosti touto stálou výstavou - galériou ukázať ľuďom, že aj Slováci majú svoje známe a slávne osobnosti. Všetci tí, ktorí sú v rámci galérie vystavení patria k výkvetu slovenskej spoločnosti. Boli to ľudia vysokých morálnych kvalít, resp. odborníci svetového formátu vo svojom odbore. Aj takýmto spôsobom chceme my matičiari vychovávať k zdravému patriotizmu," povedal autor projektu a predseda miestneho odboru Matice slovenskej v Detve, Jozef Pavlov. /*banner*/ To, že sa činnosť Matice slovenskej v Detve oživuje potvrdzuje aj fakt, že práve v Detve sa uplynulú sobotu konala krajský snem MS. Nechýbali významné matičiarske regionálne osobnosti ako Igor Kovačovič a Marek Hanuska. Snem poctil svojou účasťou aj predseda Matice Marián Tkáč. V rámci Galérie slávnych Slovákov v Dome kultúry Andreja Sládkoviča môžete vidieť nasledovné osobnosti: M. R. Štefánika, J. Škultétyho, M. Rázusa, J. C. Hronského, L. Novomeského, V. Mináča, M. Bela, A. Bernoláka, Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína, B. S. Timravu, M. Rúfusa, D. Skuteckého, M. Benku, A. Bazovského, E. Suchoňa a J. Krónera. 

 • Pekáreň Vidlička a s...

  Impulzom vzniku pekárne Vidlička a syn bola ponuka bývalých majiteľov svojmu zamestnancovi Jozefovi Vidličkovi staršiemu, vziať do prenájmu ich pekáreň. Ten od roku 1999 sa spolu so svojou rodinou venuje pečivu, ktoré dodávajú na predajné pulty v našom regióne. Piecť chlieb a iné druhy pečiva je náročná práca. Zahŕňa mnoho práce a výrobných procesov, ktoré si pri kúpe ani neuvedomíme. Úplný začiatok procesu je potrebné hľadať pri poľnohospodároch, ktorí dodávajú potrebné suroviny pre pekárov, pšenicu, resp. už vymletú múku. ,,Samotný proces vzniku čerstvého chleba spočíva v zamiešaní vody, múky a droždia. Vznikne tzv. kvas, ktorý zreje 2-4 hodiny, samozrejme je to individuálne podľa druhu chleba. U nás pečieme rôzne druhy, napr. pšeničný, pšenično-ražný, špaldový...“ hovorí syn majiteľa, Jozef Vidlička mladší. Okrem chleba pečú Vidličkovci aj rožky, pagáče, slané a sladké pečivo. Do módy u spotrebiteľov sa dostáva čoraz viac pečivo s cereáliami. /*banner*/ V súčasnosti zamestnáva pekáreň Vidlička a syn 23 zamestnancov. Celkové investície do výstavby, ale hlavne technológii sú takmer 1 milión eur. V čom je práca pekára dnes výnimočná? ,,Povolanie pekára je dnes výnimočné tým, že pri dnešnej vyspelej dobe technológií je radosť robiť a vyrábať nové veci, či je to chlieb alebo iné pečivo. Keď do toho vložíte svoju fantáziu a zákazník to ohodnotí kladne, to je najlepšia odmena a zmysel.“ Od mája funguje priamo pri pekárni v Krnom aj predajňa, kde si môžu zákazníci kúpiť čerstvé pečivo priamo a počas celého dňa.   PROPAGAČNÉ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=knuVDiMJlDc&feature=youtu.be

 • Šport

 • HC 07 DETVA na „MAJS...

  V sobotu 14. mája 2016 sa najmenší hokejisti HC 07 Detva, teda predprípravka, na pozvanie Športového hokejového klubu HOBA Bratislava zúčastnili hokejového turnaja „hobákov“ v Bratislave pod patronátom Ľubomíra Višňovského. Turnaj bol usporiadaný ako „Majstrovstvá sveta Hobákov prvákov,“ kde detvianska predprípravka reprezentovala krajinu Kanadu. Malí Detvania sa nedali zahanbiť, skončili na piatom mieste spomedzi siedmych mužstiev, odohrali šesť zápasov v plnom nasadení, hoci chlapci sú už vyše mesiaca bez ľadu a kvôli ceste vstávali o piatej ráno. /*banner*/ Poďakovanie patrí v prvom rade trénerom Vladimírovi Hulinovi a Tomášovi Chlebničanovi za tréningy v celej sezóne 2015/2016, rodičom za trpezlivosť,  vedeniu a v neposlednom rade sponzorskej podpore Miroslava Suju s.r.o. Detskí hráči HC 07 Detva stále trénujú, prebieha letná príprava pod vedením trénerov a raz do týždňa pod vedením trénerky Kataríny Krekáňovej v gymnastickej telocvični. Tešíme sa na novú sezónu 2016/2017, v ktorej sa pripravujú novinky v našom klube, ako aj turnaje pre všetky vekové kategorie hráčov HC 07 Detva. Chlapci do svojej klubovej skupiny radi privítajú malých nadšencov hokeja, ktorí v novej sezóne posilnia tím HC 07 Detva. Pre nováčikov je pripravená hokejová výstroj zdarma.  

 • Hokejový klub MHK Bl...

  Hokejová republika hľadá nové talenty! Preto ak má Vaše dieťa priveľa energie, je rýchle a nespútané ako blesk - prihláste ho do hokejového klubu BLESKY Detva! Informácie na propagačnom obrázku vo fotogalérii a u trénerov: Dušana Pohorelca 0915 044 335 a Juraj Ostrolúckeho 0908 121 126.  /*banner*/  

 • Detva bola centrom m...

    V dňoch 3. a 4. mája 2016 sa v športovej hale v Detve konali školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách.  Na majstrovstvách SR sa prebojovali žiaci ôsmich krajov Slovenska nasledovne: Bratislavský kraj zastupovali žiaci Gymnázia Biliková Bratislava, Trnavský kraj reprezentovalo družstvo Gymnázium Galanta,Trenčiansky kraj Športové Gymnázium Trenčín, Nitriansky kraj Gymnázium Komárno, Banskobystrický kraj SPJŠ Murgaša Banská Bystrica, Žilinský kraj Gymnázium Liptovský Mikuláš,  Prešovský kraj Obchodná akadémia Svidník, Košický kraj Gymnázium Poštová Košice.  V dňoch 3. a 4. mája 2016 sa v športovej hale v Detve konali školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách.  Majstrovstvá slávnostne zahájil primátor mesta Detva Ján Šufliarský, ktorý účastníkov privítal a poprial im veľa športových úspechov. O kultúrny program sa postarali Folklórny súbor Podpoľanček, ktorý pracuje pri CVČ Trend v Detve a tanečné duo Crazy rock vz Detvy za čo im patrí veľká vďaka. /*banner*/ Žiaci hrali v dvoch skupinách systémom každý s každým. Prví dvaja zo skupín sa prebojovali do semifinále o titul majstra Slovenska. O tretie miesto bojovali družstvá Bratislavy a Komárna, kde úspešnejšimi boli žiaci Bratislavského Gymnázia na Bilikovej ulici a tým si vybojovali brozové medaily. Vo finále sa napokon stretli žiaci Športového Gymnázia Trenčín a žiaci Obchodnej akadémie Svidník. Po vyrovnanom súboji sa nakoniec tešili a titul Majstra Slovenska vybojovali žiaci Športového Gymnázia Trenčín, ktorým patrí srdečná gratulácia. Striebro patrí Obchodnej akadémii Svidník. Text: Yveta Unterfrancová Foto: Zuzana Juhaniaková, Yveta Unterfrancová

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3